Taipei Campus rdftg4
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Gastroenterology and Hepatology 胃腸肝膽科(13) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
07 Ching-Wei Chang 張經緯
5979
08:30起看診
Chen-Wang Chang 章振旺
5898
Ching-Wei Chang 張經緯
5979
08:30起看診
林志杰
5123
Chen-Wang Chang 章振旺
5898
Tze-Yu Shieh 謝子鈺
4173
Yang-Sheng Lin 林揚笙
6379
Ching-Wei Chang 張經緯
5979
08:30起看診
Ching-Wei Chang 張經緯
5979
Yang-Sheng Lin 林揚笙
6379
08 Wei-Chen Lin 林煒晟
6308
張辰皓
5121
09 Shee-Chan Lin 林錫泉
4037
Li-Rung Shyung 熊立榕
5945
Shee-Chan Lin 林錫泉
4037
Shee-Chan Lin 林錫泉
4037
I-Ming Lee 李儀鳴
5023
Chan-En Wang 王蒼恩
4072
林志杰
5123
Shee-Chan Lin 林錫泉
4037
林志杰
5123
林志杰
5123
10 Tze-Yu Shieh 謝子鈺
4173
I-Ming Lee 李儀鳴
5023
Chan-En Wang 王蒼恩
4072
Chan-En Wang 王蒼恩
4072
Cheng-Hsin Chu 朱正心
4071
Sun-Yen Chou 周孫衍
9207
Chien-Yuan Hung 洪建源
4179
I-Ming Lee 李儀鳴
5023
Chen-Wang Chang 章振旺
5898
胃食道逆流
Chen-Wang Chang 章振旺
5898
發炎性腸道疾病
11 Ming-Jen Chen 陳銘仁
4099
Li-Rung Shyung 熊立榕
5945
Tai-Cherng Liou 劉泰成
5975
Lo-Yip Yu 余羅業
6285
Chin-Roa Kao 高進祿
9351
Tai-Cherng Liou 劉泰成
5975
Li-Rung Shyung 熊立榕
5945
Tai-Cherng Liou 劉泰成
5975
Li-Rung Shyung 熊立榕
5945
12 Chih-Jen Chen 陳志仁
4064
8:30起看診
Chia-Yuan Liu 劉家源
4091
Shou-Chuan Shih 施壽全
4069
Chien-Yuan Hung 洪建源
4179
Ching-Chung Lin 林慶忠
4063
Shou-Chuan Shih 施壽全
4069
Chih-Jen Chen 陳志仁
4064
8:30起看診
Shou-Chuan Shih 施壽全
4069
Wei-Chen Lin 林煒晟
6308
發炎性腸炎
Ching-Chung Lin 林慶忠
4063
13 Cheng-Hsin Chu 朱正心
4071
Kuang-Chun Hu 胡光濬
5903
Wei-Chen Lin 林煒晟
6308
Shu-Jung Tsai 蔡樹榮
4089
Tze-Yu Shieh 謝子鈺
4173
內視鏡切腫瘤
Wen-Hsiung Chang 張文熊
4066
Kuang-Chun Hu 胡光濬
5903
Yang-Che Kuo 郭仰哲
6368
Shu-Jung Tsai 蔡樹榮
4089
Wen-Hsiung Chang 張文熊
4066
Cheng-Hsin Chu 朱正心
4071
Kuang-Chun Hu 胡光濬
5903
Wei-Chen Lin 林煒晟
6308
14 Horng-Yuan Wang 王鴻源
4013
Yang-Sheng Lin 林揚笙
6379
Yang-Che Kuo 郭仰哲
6368
Jian-Han Lai 賴建翰
6410
Horng-Yuan Wang 王鴻源
4013
Yang-Sheng Lin 林揚笙
6379
17:30起看診
Horng-Yuan Wang 王鴻源
4013
Ming-Jen Chen 陳銘仁
4099
Chien-Yuan Hung 洪建源
4179
17:30起看診
Cheng-Hsin Chu 朱正心
4071
Ming-Jen Chen 陳銘仁
4099
Horng-Yuan Wang 王鴻源
4013
Yang-Che Kuo 郭仰哲
6368
Lo-Yip Yu 余羅業
6285
Ming-Jen Chen 陳銘仁
4099
16 I-Ming Lee 李儀鳴
5023
32 Chien-Yuan Hung 洪建源
4179