Taipei Campus wvv3gl
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Cardiology 心臟內科(14) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
09 Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
15 Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
17:30起看診
17 Hui-Chun Lin 林慧君
4039
17:30起看診
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
19 Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
08:30起看診
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Hung-I Yeh 葉宏一
4042
8:30起看診
Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
肥厚型心肌病
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
13:30起看診
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
08:30起看診
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Feng-Ching Liao 廖峰慶
4095
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
08:30起看診
20 Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
Chun-Ho Tsai 蔡正河
4012
Sheng-Hsiung Chang 張盛雄
4079
Chih-Chung Hsiao 蕭智忠
4176
Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
Chun-Ho Tsai 蔡正河
4012
Shu-Hao Wu 吳書豪
5041
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
21 Wei-Ren Lan 藍偉仁
4017
08:30起看診
Cheng-Ting Tsai 蔡政廷
5955
Cheng-Ting Tsai 蔡政廷
5955
Cheng-Ting Tsai 蔡政廷
5955
Sheng-Hsiung Chang 張盛雄
4079
Chih-Chung Hsiao 蕭智忠
4176
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
8:30起看診
Chih-Chung Hsiao 蕭智忠
4176
Shiou-Chih Chang 張修誌
4076
22 Yueh-Hung Lin 林岳鴻
6258
Chih-Hsuan Yen 顏志軒
5817
Shu-Hao Wu 吳書豪
5041
Shih-Chih Chien 簡世杰
6277
Chih-Hsuan Yen 顏志軒
5817
Yueh-Hung Lin 林岳鴻
6258
Shih-Chih Chien 簡世杰
6277
Chih-Hsuan Yen 顏志軒
5817
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
8:30起看診
Yueh-Hung Lin 林岳鴻
6258
23 Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
Ta-Chuan Hung 洪大川
4057
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
8:30起看診
Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
Wen-Hung Huang 黃文弘
5819
Wei-Ren Lan 藍偉仁
4017
Wei-Ren Lan 藍偉仁
4017
08:30起看診
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
24 Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
高血脂門診
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
Sheng-Hsiung Chang 張盛雄
4079
Yu-San Chou 周友三
4010
8:30起看診
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
Yu-San Chou 周友三
4010
8:30起看診
Yu-San Chou 周友三
4010
8:30起看診
25 Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
Jia-Yin Hou 侯嘉殷
4045
8:30起看診
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
Wen-Hung Huang 黃文弘
5819
Jia-Yin Hou 侯嘉殷
4045
8:30起看診
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
32 Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
節律器門診
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
8:30起看診
Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
心衰竭特診

Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818
心衰竭特診
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
肺高壓教學診
Shu-Hao Wu 吳書豪
5041
Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818