Taipei Campus 0s1lpb
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Cardiology 心臟內科(14) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
09 Mei-Mei Chueng 莊梅梅
4061
15 Po-Hua Chu 朱柏樺
4001
17 Hui-Chun Lin 林慧君
4039
17:30起看診
Chang-Yi Lin 林長逸
4081
Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
19 Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
08:30起看診
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Hung-I Yeh 葉宏一
4042
8:30起看診
Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
肥厚型心肌病
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
13:30起看診
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
13:30起看診
Ming-Cheng Peng 彭明正
5887
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
13:30起看診
Dr.Jui-Peng Tsai 蔡瑞鵬
5949
08:30起看診
20 Chih-Hsuan Yen 顏志軒
5817
Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
Chun-Ho Tsai 蔡正河
4012
Sheng-Hsiung Chang 張盛雄
4079
Chih-Chung Hsiao 蕭智忠
4176
Wei-Ren Lan 藍偉仁
4017
08:30起看診
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
Chun-Ho Tsai 蔡正河
4012
Shu-Hao Wu 吳書豪
5041
21 Sheng-Hsiung Chang 張盛雄
4079
Cheng-Ting Tsai 蔡政廷
5955
Cheng-Ting Tsai 蔡政廷
5955
Cheng-Ting Tsai 蔡政廷
5955
Shih-Chih Chien 簡世杰
6277
Sheng-Hsiung Chang 張盛雄
4079
Chih-Chung Hsiao 蕭智忠
4176
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
8:30起看診
Chih-Chung Hsiao 蕭智忠
4176
Chia-Ling Tsai 蔡佳伶
4083
22 Yueh-Hung Lin 林岳鴻
6258
Wei-Ren Lan 藍偉仁
4017
Shu-Hao Wu 吳書豪
5041
Shih-Chih Chien 簡世杰
6277
Chih-Hsuan Yen 顏志軒
5817
Yueh-Hung Lin 林岳鴻
6258
Shih-Chih Chien 簡世杰
6277
Chih-Hsuan Yen 顏志軒
5817
Jen-Yuan Kuo 郭任遠
5813
8:30起看診
Yueh-Hung Lin 林岳鴻
6258
23 Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
Ta-Chuan Hung 洪大川
4057
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
8:30起看診
Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
Wei-Ren Lan 藍偉仁
4017
08:30起看診
Mei-Mei Chueng 莊梅梅
4061
Hui-Chun Lin 林慧君
4039
08:30起看診
Po-Hua Chu 朱柏樺
4001
Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
Ping-Ying Lee 李秉穎
5964
24 Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
高血脂門診
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
Chao-Feng Lin 林肇鋒
5826
Wen-Hung Huang 黃文弘
5819
Yu-San Chou 周友三
4010
8:30起看診
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
25 Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
Jia-Yin Hou 侯嘉殷
4045
08:30起看診

Jia-Yin Hou 侯嘉殷
4045
08:30起看診
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
Chia-Ling Tsai 蔡佳伶
4083
Wen-Hung Huang 黃文弘
5819
Jia-Yin Hou 侯嘉殷
4045
08:30起看診
Chun-Chieh Liu 劉俊傑
5804
Fa-Chang Yu 余法昌
6342
32 Ying-Hsiang Lee 李應湘
5832
節律器門診
Cheng-Huang Su 蘇正煌
5801
8:30起看診
Kuo-Tzu Sung 宋國慈
4105
心衰竭特診

Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818
心衰竭特診
Yih-Jer Wu 吳懿哲
4020
肺高壓教學診
Shu-Hao Wu 吳書豪
5041
Chung-Lieh Hung 洪崇烈
5818