Taipei Campus t4o3vu
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Psychiatry 精神科(21) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Ying Lin 林穎
5190
含失智症門診
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒童青少年
Yun-Tse Lee 李昀澤
4116
成癮防治

Chen-Han Lin 林辰翰
4160
成癮防治及成人
Chau-Shoun Lee 李朝雄
4145
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
Ying Lin 林穎
5190
含失智症
I-Peng Chen 陳苡芃
4135
老人與成人含失智
Yun-Tse Lee 李昀澤
4116
成癮防治
Chen-Han Lin 林辰翰
4160
成癮防治及成人
Chau-Shoun Lee 李朝雄
4145
含失智症門診
Yi-Ting Chen 陳奕廷
4124
成癮及成人

Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
成癮及成人
Yi-Ting Chen 陳奕廷
4124
成癮防治及成人
Dr. Kai-Ting Ko 柯凱婷
4140
含失智症門診
Chiao-Chicy Chen 陳喬琪
4142
王皓瑋
4151
Chen-Ju Lin 林承儒
4128
含失智症
02 Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
I-Peng Chen 陳苡芃
4135
成人含失智症
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
含失智症
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
王皓瑋
4151
兒青及成人
Chau-Shoun Lee 李朝雄
4145
Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
老年特別門診
Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
成癮防治及成人
Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
含失智症門診
I-Peng Chen 陳苡芃
4135
老人與成人含失智
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
老年及婦女含失智
Tsung-Han Lee 李宗翰
4177
兒青及成人
Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童青少年
03 Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童網路成癮
Chen-Ju Lin 林承儒
4128
Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
成癮、成人、恐慌
Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童網路成癮
Yun-Tse Lee 李昀澤
4116
成癮防治
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒童青少年
Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童網路成癮
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
老年及婦女含失智

Dr. Kai-Ting Ko 柯凱婷
4140
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
鄭涵勻
4115
成人與成癮
Shen-Ing Liu 劉珣瑛
4138
Chen-Ju Lin 林承儒
4128
含失智症
Chen-Han Lin 林辰翰
4160
酒駕自費治療門診
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
05 Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Wei-Chieh Huang 黃韋傑
4141
心身醫學安寧
Wei-Chieh Huang 黃韋傑
4141
Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
含失智症及安寧療
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
Shen-Ing Liu 劉珣瑛
4138
Tsung-Han Lee 李宗翰
4177
Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
rTMS評估門診
O21B
rTMS治療諮詢
Shu-I Wu 吳書儀
4186
Yi-Ting Chen 陳奕廷
4124
成癮防治及成人
Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒青及成人
06 Dr. Kai-Ting Ko 柯凱婷
4140
心理治療團療
銀髮整合
0975
含失智症
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
團體心理腫瘤
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
躁鬱症團療
早期療育聯合門診
O30H
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒童團體治療
酒癮團體治療
O21C
酒癮團體治療
07 Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
恐慌症團療
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
乳切評估自費診