Taipei Campus sln3uu
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Pediatrics 小兒科(30) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 林自華
4518
Wai-Tim Jim 詹偉添
4539
Child health services
健兒門診
Dar-Shong Lin 林達雄
4505
Hsin Chi 紀鑫
4531
Child health services
健兒門診
Chuen-Bin Jiang 江椿彬
4515
Ching-Ying Huang 黃競瑩
4846
Child health services
健兒門診
翁書釗
4992
Chia-Ying Lin 林佳瑩
5035
Child health services
健兒門診
Chia-Ying Lin 林佳瑩
5035
Chyong-Hsin Hsu 許瓊心
4503
Child health services
健兒門診
Jeng-Daw Tsai 蔡政道
4560
02 Ting-Chi Yeh 葉庭吉
4524
血液腫瘤
Hsi-Che Liu 劉希哲
4547
血液腫瘤
Jen-Yin Hou 侯人尹
4529
Hsi-Che Liu 劉希哲
4547
血液腫瘤
Jen-Yin Hou 侯人尹
4529
血液腫瘤
Jen-Yin Hou 侯人尹
4529
血液腫瘤

Hsi-Che Liu 劉希哲
4547
血液腫瘤
03 Che-Sheng Ho 何啟生
4580
Hsiang-Yu Lin 林翔宇
4565
Child health services
健兒門診
Che-Sheng Ho 何啟生
4580
Dr. Hung-Yang Chang 張弘洋
4583
Child health services
健兒門診
林自華
4518
Wei-Hsin Ting 丁瑋信
4561
Child health services
健兒門診
Hsin-An Kao 高信安
9272
Jui-Hsing Chang 張瑞幸
4519
Child health services
健兒門診
Jia-Yun Huang 黃佳雲
4544
Chuen-Bin Jiang 江椿彬
4515
Child health services
健兒門診
Che-Sheng Ho 何啟生
4580
04 Hsiang-Yu Lin 林翔宇
4565
Wai-Tao Chan 陳偉燾
4546
陳佳慧
4567
Hsiang-Yu Lin 林翔宇
4565
Ching-Ying Huang 黃競瑩
4846
Wai-Tao Chan 陳偉燾
4546
05 Jui-Hsing Chang 張瑞幸
4519
血友病整合門診
O30J
Tsung-Ning Huang 黃瑽寧
4979
Tsung-Ning Huang 黃瑽寧
4979
Wai-Tim Jim 詹偉添
4539
Jui-Hsing Chang 張瑞幸
4519
Chuen-Bin Jiang 江椿彬
4515
06 Fu-Yuan Huang 黃富源
4512
Wai-Tao Chan 陳偉燾
4546
Child health services
健兒門診
Fu-Yuan Huang 黃富源
4512
Wei-Li Hang 洪偉力
6116
Child health services
健兒門診
早期療育聯合門診
O30H
Hui-Ju Chen 陳慧如
4982
Child health services
健兒門診
兒童腦瘤整合門診
O30A
Shuan-Pei Lin 林炫沛
4535
Child health services
健兒門診
Hung-Chang Lee 李宏昌
4501
Nan-Chang Chiu 邱南昌
4522
Child health services
健兒門診
Shuan-Pei Lin 林炫沛
4535
07 Hui-Ju Chen 陳慧如
4982
Chi-Yu Huang 黃琪鈺
4558
內分泌糖尿病
Jen-Yin Hou 侯人尹
4529
血液腫瘤
Lu-Ting Wang 王律婷
6184
Chi-Yu Huang 黃琪鈺
4558
內分泌糖尿病
Chi-Yu Huang 黃琪鈺
4558
內分泌糖尿病
Wei-Hsin Ting 丁瑋信
4561
Hui-Ju Chen 陳慧如
4982
Chi-Yu Huang 黃琪鈺
4558
內分泌糖尿病
10 Dr. Yu-Hsuan Kao 高羽璇
4507
過敏及氣喘
陳佳慧
4567
翁書釗
4992
Shyh-Dar Shyur 徐世達
4540
Yen-Chun Chao 趙彥鈞
5044
Shyh-Dar Shyur 徐世達
4540
Hsuan-Chih Lao 勞萱之
4799
兒童疼痛
Hui-Ju Chen 陳慧如
4982
早療教學門診
Shu-Jen Yeh 葉樹人
4498
翁書釗
4992
Shyh-Dar Shyur 徐世達
4540
Shu-Jen Yeh 葉樹人
4498
Shyh-Dar Shyur 徐世達
4540
11 Hsin Chi 紀鑫
4531
Ching-Ying Huang 黃競瑩
4846
Chung-Lin Lee 李忠霖
6122
林自華
4518
Shu-Jen Yeh 葉樹人
4498
兒童心臟科
Chih-Wei Ten 田智瑋
4533
Hsin Chi 紀鑫
4531
Pin-Hsuan Chang 張濱璿
9279
Wai-Tao Chan 陳偉燾
4546
Yann-Jinn Lee 李燕晉
4506
甲狀腺糖尿病
陳佳慧
4567
Wei-Li Hang 洪偉力
6116
Wai-Tao Chan 陳偉燾
4546
林自華
4518
Lu-Ting Wang 王律婷
6184
內分泌糖尿病
12 Shu-Jen Yeh 葉樹人
4498
Jeng-Daw Tsai 蔡政道
4560
Wei-Li Hang 洪偉力
6116
兒童心臟
Wei-Hsin Ting 丁瑋信
4561
內分泌糖尿病
黃世綱
9100
性早熟、成長
Jeng-Daw Tsai 蔡政道
4560
Ming-Ren Chen 陳銘仁
4502
兒童心臟科
Jeng-Daw Tsai 蔡政道
4560
Lu-Ting Wang 王律婷
6184
內分泌糖尿病
Yen-Chun Chao 趙彥鈞
5044
Ming-Ren Chen 陳銘仁
4502
心臟
Tsung-Ning Huang 黃瑽寧
4979
Wei-Hsin Ting 丁瑋信
4561
內分泌糖尿病
13 Shuan-Pei Lin 林炫沛
4535
遺傳門診
Chyong-Hsin Hsu 許瓊心
4503
Chyong-Hsin Hsu 許瓊心
4503
早產兒追蹤

陳佳慧
4567
早產兒追蹤

Dr. Hung-Yang Chang 張弘洋
4583
Hung-Chang Lee 李宏昌
4501
Jia-Yun Huang 黃佳雲
4544
Shuan-Pei Lin 林炫沛
4535
Dr. Yu-Hsuan Kao 高羽璇
4507
Dr. Yu-Hsuan Kao 高羽璇
4507
Hung-Chang Lee 李宏昌
4501
Dr. Yu-Hsuan Kao 高羽璇
4507
Che-Sheng Ho 何啟生
4580
Ming-Ren Chen 陳銘仁
4502

Wei-Li Hang 洪偉力
6116
心臟
14 Nan-Chang Chiu 邱南昌
4522
Chuen-Bin Jiang 江椿彬
4515
Dr. Hung-Yang Chang 張弘洋
4583
Chia-Ying Lin 林佳瑩
5035
Jia-Yun Huang 黃佳雲
4544
Nan-Chang Chiu 邱南昌
4522
Kuen-Der Yang 楊崑德
4499
18:00起看診
Nan-Chang Chiu 邱南昌
4522
Ting-Chi Yeh 葉庭吉
4524
Hsiang-Yu Lin 林翔宇
4565
Hsiang-Yu Lin 林翔宇
4565
Dr. Hung-Yang Chang 張弘洋
4583
Ching-Ying Huang 黃競瑩
4846
15 Chia-Ying Lin 林佳瑩
5035
早產兒追蹤
兒童腦瘤瘤整合門診
O30B
16 青少年整合門診
O30I
Jui-Hsing Chang 張瑞幸
4519
早產兒追蹤

Wai-Tim Jim 詹偉添
4539
早產兒追蹤
Ting-Chi Yeh 葉庭吉
4524
血液腫瘤
Lih-Jing Fang 方麗菁
4578
Hsin Chi 紀鑫
4531