Taipei Campus rewqhl
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Gynecology 婦科(40) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
02 Kuo-Kuang Lee 李國光
4401
不孕症
Hui-Hsuan Lau 劉蕙瑄
6933
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
不孕症
Chen-Yu Chen 陳震宇
4464
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
Kuo-Kuang Lee 李國光
4401
不孕症
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
不孕症
Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Chen-Yu Chen 陳震宇
4464
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Kuo-Kuang Lee 李國光
4401
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
不孕症
Kuo-Kuang Lee 李國光
4401
不孕症
03 Chih-Long Chang 張志隆
4417
婦科癌症
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
Chih-Long Chang 張志隆
4417
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Chih-Long Chang 張志隆
4417
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
04 Wen-Chu Huang 黃文助
4438
Chie-Pein Chen 陳治平
4447
Wen-Chu Huang 黃文助
4438
婦科4診
0440
婦科4診
0440
吳兆昀
4413
Chie-Pein Chen 陳治平
4447
婦科4診
0440
Wen-Chu Huang 黃文助
4438
婦科4診
0440
婦科4診
0440
婦科4診
0440
Chie-Pein Chen 陳治平
4447
Wen-Chu Huang 黃文助
4438
05 Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Jen-Ruei Chen 陳楨瑞
4471
婦科癌症
Hui-Hsuan Lau 劉蕙瑄
6933
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
Jen-Ruei Chen 陳楨瑞
4471
Hui-Hsuan Lau 劉蕙瑄
6933
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
Jen-Ruei Chen 陳楨瑞
4471
婦科癌症
婦科5診
0540
Liang-Kai Wang 王亮凱
6954
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
06 Kuo-Kong Wang 王國恭
4405
高危險妊娠
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
吳兆昀
4413
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Yi-Yung Chen 陳宜雍
4441
Tze-Chien Chen 陳子健
4418
Tze-Chien Chen 陳子健
4418
吳兆昀
4413
莫德納/第三劑/孕婦
M340
吳兆昀
4413
吳兆昀
4413
Yi-Yung Chen 陳宜雍
4441
Chen-Yu Chen 陳震宇
4464
吳兆昀
4413
07 Yi-Yung Chen 陳宜雍
4441
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Tsung-Hsien Su 蘇聰賢
4407
婦女泌尿
Yuh-Cheng Yang 楊育正
4434
Tsung-Hsien Su 蘇聰賢
4407
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Yuh-Cheng Yang 楊育正
4434
婦科癌症
Kuo-Kong Wang 王國恭
4405
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
08 婦科中西醫整合門診
O40C
周奎銘瞿瑞瑩
Liang-Kai Wang 王亮凱
6954
Tze-Chien Chen 陳子健
4418
Tze-Chien Chen 陳子健
4418
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Liang-Kai Wang 王亮凱
6954
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
婦科8診
0840
09 Chih-Ping Chen 陳持平
4421
遺傳諮詢