Taipei Campus f5i1do
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Obstetrics 產科(41) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
02 Chen-Yu Chen 陳震宇
4464
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
Ming-Huei Lin 林明輝
4435
Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Chen-Yu Chen 陳震宇
4464
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Kuo-Kuang Lee 李國光
4401
03 Chih-Ping Chen 陳持平
4421
優生保健
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Chih-Ping Chen 陳持平
4421
優生保健
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
Jian-Pei Huang 黃建霈
4408
04 Wen-Chu Huang 黃文助
4438
Chie-Pein Chen 陳治平
4447
Wen-Chu Huang 黃文助
4438
產科4診
0441
產科4診
0441
吳兆昀
4413
Chie-Pein Chen 陳治平
4447
產科4診
0441
Wen-Chu Huang 黃文助
4438
產科4診
0441
產科4診
0441
產科4診
0441
Chie-Pein Chen 陳治平
4447
Wen-Chu Huang 黃文助
4438
05 Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
產科5診
0541
Liang-Kai Wang 王亮凱
6954
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
06 Kuo-Kong Wang 王國恭
4405
高危險妊娠
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
吳兆昀
4413
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Yi-Yung Chen 陳宜雍
4441
吳兆昀
4413
吳兆昀
4413
吳兆昀
4413
Yi-Yung Chen 陳宜雍
4441
Chen-Yu Chen 陳震宇
4464
吳兆昀
4413
07 Yi-Yung Chen 陳宜雍
4441
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Wan-Chun Huang 黃琬珺
4445
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Kuo-Kong Wang 王國恭
4405
Yeou-Lih Wang 王有利
4429
08 Liang-Kai Wang 王亮凱
6954
Chian-Huey Wong 黃千慧
4469
Liang-Kai Wang 王亮凱
6954
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
Quan-Bin Jou 周奎銘
4463
產科8診
0841
09 Chih-Ping Chen 陳持平
4421
遺傳諮詢