Taipei Campus mtc5ol
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
General Surgery 一般外科(50) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
Jie-Jen Lee 李居仁
4247
甲狀腺
Jiunn-Chang Lin 林俊昌
4375
肝腫瘤肝移植
Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
胃腫瘤
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
(甲狀腺)
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
(甲狀腺)
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
疝氣
Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Hung-Bun Lam 林彬
4330
(含靜脈曲張)
02 Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含外傷門診
Tun-Pang Chu 朱敦邦
4329
含腎臟移植
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
Tun-Pang Chu 朱敦邦
4329
含腎臟移植
Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含外傷科門診
Tun-Pang Chu 朱敦邦
4329
含腎臟移植
03 Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
Fang Lee 李芳
4828
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Wen-Ching Ko 柯文清
4331
含減重手術
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Chun-Hui Lin 林俊輝
4249
含外傷門診