Taipei Campus cve5gl
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
General Surgery 一般外科(50) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
Jie-Jen Lee 李居仁
4247
甲狀腺
Jiunn-Chang Lin 林俊昌
4375
肝腫瘤肝移植
Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
Po-Chun Wang 王柏鈞
4236
含減重治療及外傷
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含乳房疾病及外傷
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Chi-Yu Kuo 郭其毓
4289
含甲狀腺及外傷
Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Hung-Bun Lam 林彬
4330
含靜脈曲張及乳房
02 Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含乳房疾病及外傷
Kai-Han Shih 施凱瀚
4875
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
Kai-Han Shih 施凱瀚
4875
03 Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Wen-Ching Ko 柯文清
4331
含減重手術

Fang Lee 李芳
4828
Hung-Bun Lam 林彬
4330
下肢靜脈曲張
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
甲狀腺
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
甲狀腺
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
疝氣