Taipei Campus rwzpeu
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
General Surgery 一般外科(50) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含外傷科門診
Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
Jie-Jen Lee 李居仁
4247
甲狀腺
Jiunn-Chang Lin 林俊昌
4375
肝腫瘤肝移植
Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Chung-Hsin Tsai 蔡崇鑫
4238
胃腫瘤
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含外傷科門診
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Chi-Yu Kuo 郭其毓
4289
(甲狀腺)
Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Hung-Bun Lam 林彬
4330
含靜脈曲張
02 Tun-Pang Chu 朱敦邦
4329
含腎臟移植
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
Tun-Pang Chu 朱敦邦
4329
含腎臟移植
03 Tsang-Pai Liu 劉滄柏
4373
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
甲狀腺
Kung-Chen Ho 何恭誠
4865
含減重手術
Wen-Ching Ko 柯文清
4331
含減重手術

Fang Lee 李芳
4828
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
甲狀腺
Shih-Ping Cheng 鄭世平
4391
甲狀腺
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
疝氣
Tun-Pang Chu 朱敦邦
4329
含腎臟移植