Taipei Campus egv5xk
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Breast Surgery 乳房外科(57) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Hung-Bun Lam 林彬
4330
Yuan-Ching Chang 張源清
4387
Fang Lee 李芳
4828
Po-Sheng Yang 楊博勝
4323
Yuan-Ching Chang 張源清
4387
乳癌專線提供服務
Yuan-Ching Chang 張源清
4387
乳癌專線提供服務
Chia-Chi Tsai 蔡家騏
4304
Hung-Bun Lam 林彬
4330
Po-Sheng Yang 楊博勝
4323
Po-Sheng Yang 楊博勝
4323
Ming-Yi Li 李銘鎰
4378
02 Yuan-Ching Chang 張源清
4387
乳癌專線提供服務
Chi-Yu Kuo 郭其毓
4289

Kai-Han Shih 施凱瀚
4875
Wen-Ching Ko 柯文清
4331

Fang Lee 李芳
4828
Chi-Yu Kuo 郭其毓
4289
Hung-Bun Lam 林彬
4330
Fang Lee 李芳
4828
Wen-Ching Ko 柯文清
4331
03 Fang Lee 李芳
4828