Taipei Campus biuakn
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Dentistry 牙科(72) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
33 兒童身障門診
0372
兒童身障門診
兒童身障門診
0372
兒童身障門診
兒童身障門診
0372
兒童身障門診
兒童身障門診
0372
兒童身障門診
34 健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
35 Dr. Ji-Wei Liou 劉季煒
4716
Yung-Sheng Yen 顏永昇
4707
牙周病專科
Lih-Sheng Chen 陳立盛
4706
Teresa Chanting Sun 孫千婷
4775
牙周病專科
Huey-Yuan Wang 王慧媛
4714
復、植牙、顱顎
Wen-Hsin Huang 黃文馨
4762
復補綴牙科
Yen-Lan Chang 張嫣蘭
6751
復補綴牙、植牙
Huey-Yuan Wang 王慧媛
4714
復、植牙、顱顎

Yen-Lan Chang 張嫣蘭
6751
復補綴牙、植牙
37 邱雨婷
6776
矯正門診
Hung-Pin Lin 林弘斌
4741
口腔粘膜
Min-Huan Hsieh 謝旻桓
4720
兒童牙科
Yo-Chin Lu 盧幼情
4703
復補綴植牙專科
Tzu-Ting Chao 趙子婷
4729
兒童牙科
Ting-Ya Wang 王亭雅
4737
牙髓病科
Tzu-Jui Huang 黃慈睿
4725
兒童牙科
蔡昆哲
6777
牙周病專科
曾笙庭
4722
兒童牙科
陳柏屹
4745
矯正門診
38 兒童血液腫瘤特約門診
O72C
Ya-Chin Chang 張雅芩
4736
顯微根管專科
Tai-Ting Lai 賴泰廷
4738
矯正門診
早療兒童特約門診
O72B
Shih-Ying Lin 林詩穎
6762
矯正門診
39 Huey-Yuan Wang 王慧媛
4714
成人身障門診