Taipei Campus xzmsud
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
Dentistry 牙科(72) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
33 牙科身障診
0372
兒童身障門診
牙科身障診
0372
兒童身障門診
牙科身障診
0372
兒童身障門診
牙科身障診
0372
身心障礙門診
34 健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
健兒門診
0572
牙科塗氟
35 Dr. Ji-Wei Liou 劉季煒
4716
Yung-Sheng Yen 顏永昇
4707
牙周專科
Lih-Sheng Chen 陳立盛
4706
Yi-Chu Hu 胡逸竹
4704
牙髓病科
Huey-Yuan Wang 王慧媛
4714
含假牙、植牙
Wen-Hsin Huang 黃文馨
4762
Yen-Lan Chang 張嫣蘭
6751
Dr. Ji-Wei Liou 劉季煒
4716

Chih-Yao Chang 張智堯
6759
牙髓病科
37 Kai-Wen Yu 游凱玟
6746
自費矯正門診
Hung-Pin Lin 林弘斌
4741
口腔粘膜
Min-Huan Hsieh 謝旻桓
4720
兒童牙科
Tzu-Ting Chao 趙子婷
4729
兒童牙科
Ting-Ya Wang 王亭雅
4737
Tzu-Jui Huang 黃慈睿
4725
兒童牙科
Teresa Chanting Sun 孫千婷
4775
牙周、植牙
Wen-Han Chan 詹文涵
4749
兒童牙科
38 Wan-Hsin Chen 陳婉昕
4700
牙髓病科
Ya-Chin Chang 張雅芩
4736
顯微根管專科
Tai-Ting Lai 賴泰廷
4738
矯正門診
Shih-Ying Lin 林詩穎
6762
矯正門診
39 Huey-Yuan Wang 王慧媛
4714
成人身障門診