Taipei Campus dgczg1
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Rehabilitation Clinic 復健科(73) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Yi-Pin Chiang 姜義彬
5403
Gwo-Chi Hu 胡國琦
5417
柯乃鈺
5407
含中醫整合門診
Yi-Pin Chiang 姜義彬
5403
Gwo-Chi Hu 胡國琦
5417
Shiau-Fu Hsieh 謝曉芙
5421
Shiau-Fu Hsieh 謝曉芙
5421
Li-Ru Chen 陳麗如
5410
Yi-Pin Chiang 姜義彬
5403
楊百嘉
9077
Gwo-Chi Hu 胡國琦
5417
02 Li-Ru Chen 陳麗如
5410
Yah-Ting Wu 吳雅婷
5411
早療聯合門診
Yah-Ting Wu 吳雅婷
5411
Wang-Lin Su 蘇王麟
4132
Wang-Lin Su 蘇王麟
4132
Yao-Chia Chuang 莊曜嘉
9425
兒童特別門診
Wang-Lin Su 蘇王麟
4132
Wang-Lin Su 蘇王麟
4132
柯乃鈺
5407
03 燙傷復健1
O55A
燙傷共照門診
燙傷復健1
O55A
燙傷共照門診
04 Li-Ru Chen 陳麗如
5410
糖尿病足共照
Li-Ru Chen 陳麗如
5410
Yah-Ting Wu 吳雅婷
5411
Yah-Ting Wu 吳雅婷
5411
多功能超音波
05 血友病整合門診
O30J
糖尿病足
0950
共同照護門診
06 早期療育聯合門診
O30H