Taipei Campus vdlcid
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Family Medicine 家庭醫學科(75) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
Yao-Chun Huang 黃姚睿
9313
Ming-Yuan Huang 黃銘源
6846
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
Chia-Chen Chang 張家禎
6860
Hsin-Hui Shao 邵馨慧
6819
Hsin-Lung Chan 詹欣隆
5770
Hsin-Hui Shao 邵馨慧
6819
Hsin-Lung Chan 詹欣隆
5770
Hsin-Hui Lin 林信惠
6865
Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
含失眠衛教
Yu-Chen Chang 張宇辰
5758
Ming-Yuan Huang 黃銘源
6846
02 Chia-Chen Chang 張家禎
6860
Yueh-Chi Tsai 蔡悅琪
9254
Pei-Chen Su 蘇珮甄
9215
Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
Hsin-Hui Shao 邵馨慧
6819
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
含職業病門診
周芸
5942
Hsin-Hui Lin 林信惠
6865
Pei-Chen Su 蘇珮甄
9215
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
Hsin-Yin Hsu 許馨尹
5776
Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
含職業病門診
03 Chin-Jung Lin 林錦龍
5999
Shuan-Pei Lin 林炫沛
4535
遺傳諮詢
Chien-Hui Lin 林建輝
5792
Yu-Chen Chang 張宇辰
5758
Hsin-Yin Hsu 許馨尹
5776
黃馨儀
5962
Chien-Hui Lin 林建輝
5792
Chia-Chen Chang 張家禎
6860
Chien-Hui Lin 林建輝
5792
林敬晃
5943
Te-Ming Chiang 蔣得明
5768
含職業病門診
04 Ying-Ying Chung 鍾嫈嫈
5869
銀髮整合
0975
Chin-Jung Lin 林錦龍
5999
Chin-Jung Lin 林錦龍
5999
Lee-Ching Hwang 黃麗卿
5978
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
Ying-Ying Chung 鍾嫈嫈
5869
Ying-Ying Chung 鍾嫈嫈
5869
Lee-Ching Hwang 黃麗卿
5978
許家瑜
5961
Lee-Ching Hwang 黃麗卿
5978
05 Hsin-Hui Lin 林信惠
6865
Yi-Shan Lin 林憶珊
9209

Ching-Chi Lin 林清基
9263
胸腔疾病
Ni-Chia Liang 梁倪嘉
9206
含職業病門診
張祐瀚
5765
馬筱淇
5769
何宥辰
5950
温傑
5773
蔡蕙如
5775

花大鈞
5944
花大鈞
5944
林方安
5952
蕭宇軒
5762
06 周芸
5942
林敬晃
5943
鍾佩廷
5947
閻思
5974
鍾佩廷
5947
汪光仲
5941
花大鈞
5944