Taipei Campus 2yt1cf
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
C6 中醫婦兒科(C6) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 周慧雯
6712
02 周慧雯
6712
Jui-Ying Chu 瞿瑞瑩
6707
17:30起看診
Jui-Ying Chu 瞿瑞瑩
6707
Chieh-Min Chang 張絜閔
6704
Jui-Ying Chu 瞿瑞瑩
6707
黃家瑩
6718
Chieh-Min Chang 張絜閔
6704
黃家瑩
6718
Chieh-Min Chang 張絜閔
6704
周慧雯
6712
Jui-Ying Chu 瞿瑞瑩
6707
08:30起看診
04 黃家瑩
6718
黃家瑩
6718
08 婦科中西醫整合門診
O40C
瞿瑞瑩黃千慧
35 疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
疫後長新冠中醫照護門診
OC61
36 疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62
疫後長新冠中醫照護門診2
OC62